30 वाहनों का काटा चालान, तीन हजार जुर्माना वसूला

जांच

लोहाघाट:थानापुलिसनेनगरकेविभिन्नजगहोंमेंअभियानचलाकरयातायातनियमोंकोताकमेंरखकरसफरकररहे30वाहनचालकोंकोचालानकाटा।उनसेतीनहजाररुपयेकासंयोजनशुल्कवसूलागया।इंस्पेक्टरभूपेंद्रसिंहबृजवालकेनेतृत्वमेंपुलिसटीमनेनगरकेखेतीखानरोड,पाटनपुल,मायावतीत्रिराहेपरवाहनचेकंगअभियानचलाया।