60 ग्राम हेरोइन सहित तीन काबू

जांच

्रसंसू,मानसा:मानसाथानाबोहापुलिसनेएककारमेंसवारतीनको60ग्रामहैरोइनसहितगिरफ्तारकियाहै।सहायकथानेदारसुखजीत¨सहकेनेतृत्वमेंस्थानीयअनाजमंडीकेपासगश्तकररहेपुलिसकर्मीकारनंबरपीबी31पी1193जिसमेंभगत¨सहवासीराजेआणावधल¨वदर¨सह,जस¨वदर¨सहवासीगांवखैहरासवारथे।तलाशीकेदौरानउनसे60ग्रामहैरोइनबरामदकीगई।पुलिसतीनोंआरोपीगिरफ्तारकरलियाहै।पुलिसनेमामलादर्जकारवाईशुरूकरदीगईहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!