जेल में से मोबाइल बरामद

जांच

संवादसूत्र,बरनाला:थानासदरकीपुलिसनेजिलाजेलमेंसेमोबाइलबरामदकरअज्ञातव्यक्तिपरकेसदर्जकियाहै।सहायकथानेदारदलविंदरसिंहनेबतायाकिशिकायतकर्ताजिलासुपरिटेंडेंटबलवीरनेबतायाकिजिलाजेलकीतलाशीदौरानहवालातीबैरकनंबर-4कीफूलोंवालीक्यारीमेंसेसफेदरंगकामोबाइलमार्कासैमसंगबिनासिममिलाहै।पुलिसनेमोबाइलबरामदकरअज्ञातव्यक्तिपरकेसदर्जकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!