कौशल सतरंग का युवाओं ने देखा सजीव प्रसारण

जांच

जागरणसंवाददाता,सोनभद्र:युवाओंकेलिएकौशलप्रशिक्षणकेलिएउपयुक्तवातावरणसृजितकरनेकेउद्देश्यसेलखनऊस्थितलोकभवनमेंमुख्यमंत्रीद्वाराकौशलसतरंगयोजनाकेशुभारंभकाकलेक्ट्रेटसभागारमेंगुरुवारकोसजीवप्रसारणकियागया।इसदौरानअधिकारियोंकेसाथयुवाओंनेशुभारंभकार्यक्रमकोआंखोंसेदेखा।

जिलापंचायतअध्यक्षअमरेशसिंहपटेलकीअध्यक्षतामेंकलेक्ट्रेटसभागारमेंयुवाओंनेयोजनाकेशुभारंभकाप्रसारणदेखा।जिलापंचायतअध्यक्षकोजिलासमंवयककौशलविकासविकासद्वारातैयारकारपेटभेंटस्वरूपप्रदानकियागया।अध्यक्षद्वाराइसअवसरपरपांचमहिलाकिसमत,मनीषा,मधु,इंद्रावतीवसुखवंतीकोप्रमाणपत्रभीप्रदानकियागया।जिलेकेयुवाओंकोकौशलविकाससेजोड़करज्यादासेज्यादालाभांवितकरनेकाआह्वानकिया।जिलाप्रबंधककौशलविकासमिशननेअहमजानकारीदी।कहाकिसरकार12मार्चसे31मार्चतककौशलपखवाड़ेकाआयोजनहरजिलेमेंकरनेजारहीहै।जिसकाशुभारंभमुख्यमंत्रीनेकरदियाहै।निर्धारिततिथितकजिलेमेंकौशलविकासमिशनकाप्रचार-प्रसार,तहसीलस्तरपरजनगोष्ठियोंकाआयोजनकरकियाजाएगा।जिलाकौशलविकासयोजनाकीतैयारी,सेवामित्रएप्लीकेशनकेमाध्यमसेकारीगरोंकापंजीकरण,मुख्यमंत्रीअप्रेंटिसशीपप्रमोशनस्कीमकेतहतयुवाओंकोनियोजितकराना,परंपरागतशिल्पकारोंकाप्रशिक्षणवप्रमाणीकरण,सेवायोजनशिविरोंकाआयोजनएवंकौशलपंजीकानिर्माणकार्यक्रमकियाजाएगा।जिलाविकासअधिकारीरामबाबूत्रिपाठीनेकार्यक्रमकाज्यादासेज्यादाप्रचार-प्रसारकरनेतथाआपसीसमन्वयस्थापितकरकार्यक्रमकोसफलबनाएजानेकेनिर्देशदिए।इसमौकेपरअपरजिलाधिकारीयोगेंद्रबहादुरसिंह,उपायुक्तस्वत:रोजगार,जिलासमंवयककौशलविकास,जिलाप्रबंधककौशलविकासअंकितश्रीवास्तवएवंदेवराजनारायणमौजूदरहें।