पुलिस पर हमले में नौ नामजद समेत 15 पर मुकदमा दर्ज

जांच

मुजफ्फरनगर,जेएनएन।लॉकडाउनकाउल्लंघनकरनेसेमनाकरनेपरपुलिसपरलाठीडंडोंवराडसेजानलेवाहमलाकरएकदरोगावदोकांस्टेबलकोगंभीररूपसेघायलकरनेकीघटनामेंनौनामजदसमेत15आरोपितोंकेविरुद्धगंभीरधाराओंमेंमुकदमादर्जकरायागयाहै।पुलिसनेदोमहिलासमेतपांचआरोपितोंकोगिरफ्तारकरगुरुवारकोन्यायालयमेंपेशकियाजहांसेउन्हेंजेलभेजागयाहै।वहीं,दोघायलोंकाअभीमेरठकेनिजीअस्पतालमेंउपचारचलरहाहै।

भोपाथानाक्षेत्रकेकस्बामोरनापुलिसचौकीकेकांस्टेबलजितेंद्रकुमारनेथानेपरमुकदमादर्जकरातेहुएबतायाकिबीतेबुधवारशामकोलॉकडाउनकेदौरानपुलिसटीमगलीमोहल्लेमेंघूमकरलोगोंकोघरोंमेंहीरहनेकीहिदायतदेरहीथीकिकरहेडामार्गपरपूर्वप्रधाननाहरसिंहकेघरकेबाहरअनेकलोगखड़ेजिन्हेंघरोंमेंरीरहनेकीहिदायतदीगई।आरोपहैकिनाहरसिंह,सुदेश,ब्रजेश,रेशू,सौरभ,रश्मि,रमादेवी,पिटूवआधादर्जनअज्ञातआरोपितोंनेगालीगलौजकरतेहुएतमंचे,लाठीडंडोंवलोहेकीराडसेपुलिसपरजानलेवाहमलाकरदियाजिसमेंवहऔरदरोगालेखराजसिंहतथाकांस्टेबलरविकुमारगंभीररूपसेघायलहोगए।सूचनापरपहुंचेप्रभारीनिरीक्षकघायलोंकोसीएचसीभोपापरलेगएजहांसेउन्हेंजिलाअस्पतालरेफरकरदिया।चिकित्सकोंनेलेखराजसिंहतथारविकुमारकोमेरठरेफरकरदिया।सूचनापरपहुंचेएसएसपीअभिषेकयादववएसपीदेहातनेपालसिंहनेआरोपितोंकेविरुद्धसख्तकार्रवाईकेआदेशदिएथे।पुलिसनेकार्रवाईकरतेहुएपूर्वप्रधाननाहरसिंह,पिटूउर्फसंजय,संजीवउर्फसंजू,रश्मिवरमादेवीकोगिरफ्तारकरगुरुवारकोन्यायालयमेंपेशकियाजहांसेउन्हेंजेलभेजागयाहै।वहीं,दोघायलोंकाअभीमेरठकेनिजीअस्पतालमेंउपचारचलरहाहै।प्रभारीनिरीक्षकसंजीवकुमारनेबतायाकिआरोपितोंकेविरुद्धधारा147,148,149,188,269,307,333,504,506वआपराधिककानूनसंशोधनअधिनियम1932कीधारासातकेतहतमुकदमादर्जकरायागयाहै।सीओराममोहनशर्मानेबतायाकिफरारआरोपितोंकीगिरफ्तारीकेलिएपुलिसकीदोटीमेंबनाईगईहै,लगातारदबिशदीजारहीहै।शीघ्रहीआरोपितपकड़ेजाएंगे।